Thiết lập ban đầu
Tạo menu (App)

Tạo nhóm sản phẩm

Bước 1: Vào mục sản phẩm
Bước 2: Chọn biểu tượng
và chọn Thêm nhóm
Bước 3: Nhập tên nhóm và chọn loại nhóm ➜ Bấm Thêm

2. Tạo mới sản phẩm

Bước 1: Trong giao diện sản phẩm, chọn biểu tượng dấu + để thêm mới sản phẩm
Bước 2: Nhập tên sản phẩm, nhóm hàng hóa (Bắt buộc) và các thông tin khác
Bước 3: Chọn các tùy chọn cho món như:
- Cho phép bán lẻ: Món sẽ hiển thị tại màn hình order, bán hàng
- Cho phép bán khi hết tồn kho: Vẫn chọn bán được sản phẩm khi số lượng trong kho của phần mềm không còn. Phòng trường hợp quán đã nhập sản phẩm mà chưa kịp cập nhật trên phần mềm
- Quản lý kho: Sản phẩm sẽ hiển thị ở màn hình nguyên vật liệu
- Cho phép sửa giá khi tạo đơn: Khi order món, phần mềm sẽ hiện popup chỉnh sửa giá
- Cho phép sửa số lượng khi tạo đơn: Khi order món, phần mềm sẽ hiện popup chỉnh sửa số lượng
- Cảnh báo tồn kho: Khi kho hàng đạt mức tối thiểu phần mềm sẽ gửi cảnh báo
Bước 4: Chọn đơn vị tính hoặc bấm vào biểu tượng chỉnh sửa để thay đổi đơn vị tính phù hợp và bấm cập nhật
Bước 5: Bấm Lưu
Copy link
On this page
Tạo nhóm sản phẩm
2. Tạo mới sản phẩm