Thiết lập ban đầu
Thiết lập mẫu in (App)
Bước 1: Trong mục Thiết lập trên Ứng dụng PosApp F&B ➜ Chọn Thiết lập mẫu in
Bước 2: Thiết lập mẫu in tùy chỉnh ➜ Bấm Xem trước để xem mẫu in trước ➜ Bấm Lưu
Copy link