Thiết lập mẫu in (App)

Bước 1: Trong mục Thiết lập trên Ứng dụng PosApp F&B ➜ Chọn Thiết lập mẫu in

Bước 2: Thiết lập mẫu in tùy chỉnh ➜ Bấm Xem trước để xem mẫu in trước ➜ Bấm Lưu