Thiết lập ban đầu
Thiết lập menu bán hàng trên GrabFood
Bước 1: Chọn mục Quản trịBảng giá Chiết khấu hoa hồng
Bước 2: Nhập các thông tin bắt buộc của bảng giá như tên, nhóm, ngày bắt đầu, kết thúc,…
Bước 3: Tick chọn Kênh bán hàng ⇨ Chọn GrabFood
Bước 4: Thêm các sản phẩm bán và cài đặt giá tiền bán trên GrabFood
Lưu ý: Các món có trong bảng giá thì mới hiển thị trên menu của gian hàng GrabFood
Bước 5:
  • Kiểm tra lại các thông tin sản phẩm như: Nhóm sản phẩm, sản phẩm, đơn vị tính
  • Kiểm tra lại các setting toppings (Lưu ý các Nhóm tuỳ chọn cho phép chọn nhiều / chỉ chọn 1)
  • Nếu shop có menu theo ngày thì setting menu hiển thị theo ngày trên app
Copy link