Quan hệ giữa giá vốn và ĐVT

  • Giá vốn: là giá để tính lợi nhuận khi bán hàng

  • Giá nhập: Là giá thể hiện trên phiếu nhập hàng, nếu thay đổi giá nhập khi nhập hàng, giá vốn sẽ được tính lại trung bình.

(Chú ý: Giá vốn của nvl hay của sp sẽ thay đổi bình quân theo giá nhập qua mỗi lần nhập hàn, nếu không chọn hình thức này, giá vốn sẽ được giữ nguyên dù giá nhập khi nhập hàng là 0đ)

  • Trường hợp sản phẩm chỉ có 1 đơn vị tính và không có định lượng ta sẽ quản lý kho 1-1 cho sản phẩm

Ví dụ 1 sản phẩm Bò húc đơn vị tính là lon được thiết lập trên phần mềm như sau:

Giá vốn và giá nhập sẽ được chiếu theo đơn vị tính cơ bản (ở ví dụ là lon) và với số lượng là 1

Nếu chọn thêm đơn vị quy đổi, giá nhập và giá vốn sẽ nhân lên theo số lượng quy đổi

Khi tích quản lý kho, SP sẽ có thể nhập kho, trừ kho khi bán,.... Và kiểm tra tồn kho sp sẽ chiếu theo đơn vị cơ bản

Đối với SP có 2 đơn vị tính đồng nhất, Ví dụ trà sữa có size S và size M. Giá nhập và giá vốn sẽ không còn tác dụng trong trường hợp này.

Trong trường hợp này, giá vốn sẽ và giá những NVL đã được định lượng trên từng size ly.

Last updated