Các tạo Menu (App + Web)

Bạn có thể thiết lập menu cho khách cả bằng Web và App

Các bước thực hiện như sau:

Tạo Menu từ WebTạo Menu từ App

Last updated