Tạo Menu từ App

1/ Tạo nhóm sản phẩm và tạo sản phẩm

Bước 1: Tạo nhóm để chứa sản phẩm - dịch vụ

- Trên giao diện chính app chọn sản phẩm (nếu ko thấy mục này thì xem lại vai trò tài khoản đó có cho phép quản lý sản phẩm không)

- Dấu ba chấm trên cùng bên phải > thêm nhóm

- Điền tên nhóm > chọn loại hàng hóa > thêm

Bước 2: Sau khi có nhóm > đi tạo sản phẩm - Chọn dấu cộng huyền thoại này

- Điền tên hàng hóa > chọn nhóm cho sản phẩm

- Giá vốn: dùng để tính lợi nhuận

- Giá nhập: để tính giá trị đơn nhập hàng (đối với sản phẩm nào có tích quản lý kho mới nhập hàng được)

- In và hiển thị: để lựa chọn máy in phiếu chế biến, in tem, hoặc mã vạch cho sản phẩm

- Cho phép bán lẻ: Sản phẩm sẽ xuất hiện tại mục order

- Cho phép bán hàng online: Sản phẩm sẽ xuất hiện tại web bán hàng liên kết với PosApp

- Quản lý kho: dành cho sản phẩm nào cần quản lý hàng tồn và trừ kho khi bán

- Sản phẩm có nhiều lựa chọn: quản lý thuộc tính sản phẩm như size, màu sắc, kích thước,...

+ Thêm đơn vị tính để tạo các đơn vị như lon, lốc, ly, cốc ,... cho sản phẩm

+ Đơn vị Sản phẩm để tạo thêm 1 đơn vị quản lý cho sản phẩm đó (ví dụ sản phẩm vừa bán theo lon vừa bán lốc trong đó 1 lốc = 6 lon)

- Chọn hình bút chì để chỉnh sửa giá bán, đơn vị tính cho Sản phẩm

- Đối với Sản phẩm nào cần quản lý nhiều đơn vị tính thì cần chú trọng đến tỉ lệ quy đổi của các đơn vị như ví dụ dưới đây quản lý thêm đơn vị lốc = 6 lon - Chọn mở rộng đẻ quản lý các thuộc tính khác của sản phẩm

- Cho phép bán lẻ: sản phẩm sẽ xuất hiện tại màn hình order

- Cho phép bán hàng online: sản phẩm sẽ xuất hiện tại web bán hàng online như grab, web order, ...

- Cho phép sửa giá và số lượng khi tạo đơn: khi order sẽ xuất hiện bảng thay đổi giá cho sản phẩm đó

- Cảnh báo tồn kho: nếu sản phẩm có tích quản lý kho thì số lượng sản phẩm đó vượt qua các mức cảnh báo thì sẽ báo đỏ để chủ cửa hàng biết điều phối hàng hóa

>> Lưu lại là đã hoàn thành tạo mới 1 sản phẩm để bán hàng

2/ Chỉnh sửa sản phẩm

Vẫn là giao diện sản phẩm > chọn dấu 3 chấm cạnh tên sản phẩm > chỉnh sửa > lưu lại

=> Chúc bạn thành công

Last updated