Comment on page

Cách cài đặt Menu theo ngày

Để cài đặt Menu theo ngày, bạn có hai cách Web hoặc App
Sau khi cài đặt thành công, bạn cần kích hoạt menu để có thể sử dụng