Comment on page

Tạo nhóm thu chi

Tại mục quản lý Thu chi => Nhóm thu chi => Thêm mới => Điều thông tin
  • Tên nhóm
  • Loại ví: thu, chi
  • Nhóm cha
Nhấn Lưu
>> Chúc các bạn thành công