Tạo nhóm thu chi

Tại mục quản lý Thu chi => Nhóm thu chi => Thêm mới => Điều thông tin

  • Tên nhóm

  • Loại ví: thu, chi

  • Nhóm cha

Nhấn Lưu

>> Chúc các bạn thành công

Last updated