TẠO HĐĐT TỪ MÁY TÍNH TIỀN

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

(Liên kết và xuất hóa đơn điện tử, khách hàng có thể check hóa đơn thông qua link dưới hóa đơn hoặc nhận qua email)

Hóa đơn điện thử có thể tính theo hóa đơn hoặc tính theo sản phẩm

Last updated