Comment on page

HỦY ORDER - TRẢ MÓN

Hướng dẫn thao tác hủy Order hoặc trả món đã order
Bước 1: Mở bàn cần hủy order
Bước 2: Chọn biểu tượng
➜ Chọn Hủy đơn hàng
Bước 3: HỦY MÓN: Chọn có để hủy order, thêm lý do hủy đơn nếu có
TRẢ MÓN: Chọn món > số lượng > trả và in trường hợp khách muốn trả món
=> Chúc bạn thành công