Comment on page

APP - Thông tin cửa hàng

Sau khi tạo tài khoản sử dụng phần mềm PosApp, bạn có thể chọn mục Thiết lập để bắt đầu các thiết lập cơ bản
Bước 1: Chọn vào tên quán để thay đổi các thông tin như: Mật khẩu, Tên quán, email, số điện thoại, địa chỉ
Bước 2: Bấm Cập nhật