4/ Các sử dụng thẻ trả trước

(Mô hình ăn uống không tiền mặt khi sử dụng dịch vụ tại quán có thể dùng thẻ trả trước để thanh toán, tổng bill sẽ được trừ thẳng vào quỹ tiền này của khách hàng)

A. Thanh toán bằng quỹ tiền trong thẻ dùng thẻ chip

Order các sản phẩm khách hàng yêu cầu như bình thường

Khi thanh toán chọn thanh toán (không cần add khách hàng nếu khách có thẻ)

Tại màn hình thanh toán này yêu cầu khách đưa thẻ chip qua máy đọc thẻ phần mềm sẽ tự ghi nhận tiền và trừ vào thẻ của khách

Phần mềm sẽ in ra hóa đơn ghi thông tin là thanh toán bằng thẻ tiền

B. Thanh toán bằng quỹ tiền trong thẻ không cần thẻ trả trước (hoặc khách có thẻ nhưng quên thẻ ở nhà)

Order các sản phẩm khách hàng yêu cầu như bình thường

Hỏi tên , sđt, mã thẻ của khách để thêm tên khách vào hóa đơn > ấn thanh toán

Sau đó ấn trả bằng thẻ trả trước > phần mềm sẽ tự trừ hóa đơn vào quỹ tiền trong thẻ của khách

Phần mềm sẽ in ra hóa đơn ghi thông tin là thanh toán bằng thẻ tiền

C. Xem báo cáo các đơn thanh toán bằng thẻ trả trước

Trong báo cáo sẽ thống kê các đơn có thanh toán bằng quỹ tiền trả trước

Không tính doanh thu các đơn này bưởi vì bạn đã thu tiền và tính doanh thu khi khách nạp thẻ rồi

=> CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Last updated