2/ Liên kết với bên xuất VAT

Tại giao diện trang quản trị => Thiết lập => Hóa đơn điện tử

Tại trang liên kết sẽ hiển thị đơn vị liên kết để xuất hóa đơn => lựa chọn đơn vị mà bạn mong muốn

Trạng thái liên kết là "Chưa kết nối" do đó mình cần đăng ký với bên SInvoice (Viettel) và được cung cấp 1 tài khoản + mật khẩu => Điền theo mẫu

Key mẫu hóa đơn cũng do bên đơn vị xuất hóa đơn đã đăng ký khởi tạo và cung cấp, khách hàng chỉ cần nhận và điền theo mẫu

Sau khi setup xong nhấn => Gửi sẽ thông báo kết nối thành công

Last updated