1/ THIẾT LẬP MẪU IN

Bước 1: Chọn Thiết lập mẫu in

Bước 2: Tùy chỉnh hiển thị hoặc tắt các thành phần sẽ có trên hóa đơn in ra đưa khách

Bạn có thể thêm nội dung đầu và cuối hóa đơn dễ dàng bằng cách chọn mục Nội dung khác và nhập nội dung mong muốn

Bước 3: Bấm xem trước để xem mẫu in và Lưu

Last updated