1/ Chính sách giá cho khu vực

THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH GIÁ CHO KHU VỰC - BÀN (Trường hợp tại 1 cửa hàng giá bán ở khu ngoài giá khác, giá bán ở khu vực vip giá khác)

Các bước thực hiện

1.1/ Bật tính năng chính sách giá

Tại trang Admin.posapp.vn > Thiết lập > menu

Tìm cột thiết lập > bật chính sách giá lên > lưu lại

1.2/ Thiết lập chính sách giá cho khu vực Vip

Quay lại mục Thiết lập > chính sách giá

Chọn thêm mới

1. Điền tên chính sách giá 2. Chọn chính sách giá bán lẻ 3. Chọn áp dụng cho khu vực

Ấn vào đây để chọn khu vực muốn áp dụng

Có thể tích áp dụng cho cả khu vực hoặc cho 1 số bàn nào đó ở khu vực

Nhớ điền ngày áp dụng cho chính sách giá này

Tiếp theo ấn vào Thêm nhiều Sản phẩm mà muốn thay đổi giá tại khu vực tầng 1

Tìm kiếm và tích vào các Sản phẩm muốn thay đổi giá (các Sản phẩm giá không thay đổi ở khu vực đặc biệt sẽ không cần thêm vào)

Thay đổi giá ở cột chiết khấu, tăng hoặc giảm các Sản phẩm (chỉ có thể tăng hoặc giảm, không thể Sản phẩm thì tăng, Sản phẩm thì giảm được - có thể tạo 2 chính sách giá, 1 cái chính sách giá cho Sản phẩm tăng, 1 chính sách giá cho Sản phẩm giảm)

Sau đó lưu lại > Trên thiết bị bán hàng đồng bộ lại , khi order sản phẩm trong khu vực đã sét giá khác thì giá Sản phẩm tự động thay đổi

>> Chúc các bạn thành công

Last updated