Thiết lập Topping - Tùy chọn

(là các tùy chọn kèm theo sp)

Topping: là các tùy chọn thêm có tính phí (ví dụ topping thạch cho món ăn)

Tùy chọn: là các ghi chú món không có giá (ví dụ: tỉ lệ đá, đường)

A. Tạo Topping có giá

Topping: là các tùy chọn thêm có tính phí (ví dụ topping thạch cho món ăn, trân châu, thêm mì,...)

Bước 1: Tạo 1 nhóm Sản phẩm để chứa các topping này

Truy cập Admin.posapp.vn > Sản phẩm - dịch vụ > Nhóm tùy chọn> thêm mới > Topping

Bước 2: Thêm topping > Lưu

Bạn thêm các thông tin:

1. Đặt tên tùy chọn topping để sau này dễ nhận biết

2. Hình thức chọn topping

- Không cho chọn: dành cho các món có topping mặc định. ví dụ mua 1 ly trà đá luôn đi kèm 2 chiếc kẹo lạc (kẹo lạc chính là topping mặc định luôn có khi mua trà đá)

- Cho phép chọn 1: dành cho các nhóm topping chỉ cho phép chọn 1. ví dụ nhóm tỉ lệ đá thì khách chỉ được chọn "ít đá" hay "nhiều đá", không thể chọn cả 2

- Cho phép chọn nhiều: dành cho nhóm topping thêm. ví dụ 1 ly trà sữa khách có thể thêm 3-4 loại topping vào đó

3. Tùy chọn hiển thị topping khi ấn vô Sản phẩm

- Hiển thị sẵn toàn bộ tùy chọn

- Hiển thị rút gọn

Phần tiếp theo tìm kiếm các tùy chọn và topping đã tạo ở Bước 2 vào ô tìm kiếm > tích chọn để thêm vào nhóm topping

Hoàn thành chọn Lưu hoặc Lưu và tạo mới

Các nhóm topping đã tạo sẽ được quản lý tại đây.

B. Tạo topping không giá - tùy chọn

Tùy chọn: là các ghi chú món không có giá (ví dụ: tỉ lệ đá, đường, không hành, có hành, ít đá, đường bình thường)

Bước 1: Tạo 1 nhóm Sản phẩm để chứa các topping này

Truy cập Admin.posapp.vn > Sản phẩm - dịch vụ > Nhóm tùy chọn> thêm mới > Tùy chọn

Bước 2: Thêm topping > Lưu

Bạn thêm các thông tin:

1. Đặt tên tùy chọn topping để sau này dễ nhận biết

2. Hình thức chọn topping

- Không cho chọn: dành cho các món có topping mặc định. ví dụ mua 1 ly trà đá luôn đi kèm 2 chiếc kẹo lạc (kẹo lạc chính là topping mặc định luôn có khi mua trà đá)

- Cho phép chọn 1: dành cho các nhóm topping chỉ cho phép chọn 1. ví dụ nhóm tỉ lệ đá thì khách chỉ được chọn "ít đá" hay "nhiều đá", không thể chọn cả 2

- Cho phép chọn nhiều: dành cho nhóm topping thêm. ví dụ 1 ly trà sữa khách có thể thêm 3-4 loại topping vào đó

3. Tùy chọn hiển thị topping khi ấn vô Sản phẩm

- Hiển thị sẵn toàn bộ tùy chọn

- Hiển thị rút gọn

Phần tiếp theo tìm kiếm các tùy chọn và topping đã tạo ở Bước 2 vào ô tìm kiếm > tích chọn để thêm vào nhóm topping

Sau khi hoàn thành, ta nhấn lưu

C. Liên kết các nhóm tùy chọn topping vào sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm

Sản phẩm - dịch vụ → Nhóm tùy chọn → Liên kết sản phẩm với nhóm tùy chọn → Thêm mới

Tại màn hình thêm mới, điền và chọn các thông tin:

  • Tên tùy chọn: Tên để phân biệt khi cần quản trị

  • Tích chọn Nhóm mặc định hoặc Sản phẩm mặc định

Nhóm mặc định: chọn các nhóm muốn gán với nhóm topping hoặc tùy chọn

Ví dụ: Nhóm Trà trái cây, Nhóm Trà sữa cần gán với Nhóm Topping (thêm hình)

SP mặc định: chọn SP muốn gán với nhóm topping hoặc tùy chọn

Ví dụ: Nhóm Đá xay có SP đá xay choco và SP đá xay chanh tươi nhưng chỉ SP đá xay choco được thêm topping. (Thêm hình)

  • Tùy chọn/Topping: Chọn nhóm tùy chọn và topping tương ứng với SP hoặc nhóm SP

Tại phần Nhóm tùy chọn sẽ liệt kê chi tiết các nhóm tùy chọn và topping nhằm thao tác kiểm tra lại → Hoàn thành bấm Lưu hoặc Lưu và tạo mới

>> Chúc các bạn thành công

Last updated