Comment on page

APP - Thiết lập phòng bàn

Bước 1: Trong mục Thiết lập trên ứng dụng PosApp F&B
Chọn mục Thiết lập phòng bàn
Bước 2: Chọn dấu + để thêm mới:
- Thêm từng khu vực: Ví dụ tầng trệt, ngoài sân, lầu 1, lầu 2,...
- Thêm bàn: Nghĩa là thêm bàn vào từng khu vực
- Thêm bàn nhanh: Là thêm 1 lúc nhiều bàn cho 1 khu vực hoặc khu vực mới 1 cách nhanh chóng
- Tạo mã QR: Nhằm phục vụ cho tính năng Qr bàn của PosApp
Trường hợp thêm Khu vực, ta chọn Thêm khu vực, nhập tên khu vực và Bấm Thêm
Trường hợp thêm từng bàn:
Ta chọn thêm bàn
Chọn Khu vực, nhập số bàn và nhấn Thêm
Trường hợp Thêm bàn nhanh
Nhập tên khu vực ➜ (Chữ số) ký tự bắt đầu ➜ Số bàn bắt đầu và kết thúc ➜ Bấm Thêm