ORDER - TÍNH TIỀN

Có 2 hình thức order tính tiền phổ biến là

page1/ Order - Thanh toán tại bàn
page2/ Order - Thanh toán tại quầy

Last updated