WEB - TRUY XUẤT HÀNG HÓA VÀ TỒN KHO

Truy xuất hàng hóa để ktra lịch sử trừ kho, kể cả trừ kho khi bán hàng theo ngày giờ Tồn kho để ktra số lượng tồn kho cũng như giá trị tồn kho, lịch sử nhập xuất

A. Tồn kho

>> Báo cáo tồn kho này chỉ áp dụng cho các Sản phẩm hoặc NVL có tích quản lý kho

Bước 1: Mở tồn kho

Truy cập Admin.posapp.vn > Quản lý kho > Tồn kho

- Có đầy đủ bộ lọc để kiểm soát tồn kho >> ấn vào chữ i tại mỗi cuối Sản phẩm để truy xuất nhanh cho Sản phẩm đó

B. Truy xuất hàng hóa

>> Báo cáo truy xuất này chỉ áp dụng cho các Sản phẩm hoặc NVL có tích quản lý kho

Bước 1: Mở truy xuất hàng hóa

Truy cập Admin.posapp.vn > Quản lý kho > truy xuất hàng hóa

- Nhấn vào Sản phẩm cần truy xuất, hoặc tìm kiếm theo tên, theo kho

- Khi ấn 1 Sản phẩm cần truy xuất sẽ thấy thông tin của Sản phẩm

- Lịch sử giao dịch khi nhập xuất kho hoặc khi bán hàng

>> Báo cáo truy xuất này chỉ áp dụng cho các Sản phẩm hoặc NVL có tích quản lý kho

>> Chúc các bạn thành công

Last updated