Comment on page

APP - Thiết lập trạng thái đơn hàng

Trong mục Thiết lập trên ứng dụng PosApp F&B
Chọn mục Trạng thái đơn hàng ➜ Thêm trạng thái hoặc chỉnh trạng thái hiện có.