MỞ CA - ĐÓNG CA

1/ Thao tác mở ca

Bước 1: Trong mục Tại cửa hàng ➜ Chọn biểu tượng
➜ Chọn Mở ca
Bước 2: Nhập thông tin số tiền quỹ đầu cá hoặc chọn lấy số liệu bàn giao ca trước
Bước 3: Chọn Mở ca

2/ Thao tác đóng ca

Bước 1: Trong giao diện tại cửa hàng trên ứng dụng PosApp ➜ Chọn biểu tượng
➜ Chọn Đóng ca
Bước 2: Kiểm tra các thông tin trên phần mềm và thực tế
Bước 3: Bấm Đóng ca