MỞ CA - ĐÓNG CA

1/ Thao tác mở ca

Bước 2: Nhập thông tin số tiền quỹ đầu cá hoặc chọn lấy số liệu bàn giao ca trước

Bước 3: Chọn Mở ca

2/ Thao tác đóng ca

Bước 2: Kiểm tra các thông tin trên phần mềm và thực tế

Bước 3: Bấm Đóng ca

Last updated