1/ Những thiết lập ban đầu

a. Bật tính năng liên quan

Truy cập trang Admin.PosApp.vn => Thiết lập => Menu

Bật "Thiết lập thuế" và "Hóa đơn điện từ" => Lưu lại

b. Thiết lập cách tính thuế trên Web

Tại màn hình quản trị => Thiết lập thuế

Tùy chọn cách tính thuế, có các cách tính sau:

- Thuế đơn hàng (sẽ cần điền % Thuế):

- Thuế sản phẩm:

+ Giá Sản phẩm chưa bao gồm thuế (giá Sản phẩm 40.000đ, khi xuất VAT + 10% [4.000đ] => tổng tiền Sản phẩm = 44.000)

+ Giá Sản phẩm đã bao gồm thuế (giá Sản phẩm 40.000đ, trong đó giá thực Sản phẩm 36,364 + 10% VAT [3,636đ] = 40.000)

>> Thiết lập xong nhấn Lưu lại (các máy pos bán hàng thao tác đồng bộ lại để áp dụng thay đổi)

c. Thiết lập cách tính thuế trên App

Tại giao diện chính của app => Thiết lập

Chọn thông tin cửa hàng

Chọn sang tab thiết lập sẽ có mục tính thuế và các cách thết lập chọn tại đây

Tùy chọn cách tính thuế, có các cách tính sau:

- Thuế đơn hàng (sẽ cần điền % Thuế)

- Thuế sản phẩm

+ Giá Sản phẩm chưa bao gồm thuế (giá Sản phẩm 40.000đ, khi xuất VAT + 10% [4.000đ] => tổng tiền Sản phẩm = 44.000)

+ Giá Sản phẩm đã bao gồm thuế (giá Sản phẩm 40.000đ, trong đó giá thực Sản phẩm 36,364 + 10% VAT [3,636đ] = 40.000)

- Cờ "Mặc định khách lấy hóa đơn GTGT" có tác dụng mọi đơn hàng bán ra đều yêu cầu xuất hóa đơn GTGT ngay khi thanh toán

>> Thiết lập xong nhấn Lưu lại (các máy pos bán hàng thao tác đồng bộ lại để áp dụng thay đổi).

Last updated