1/ Kích hoạt thẻ trả trước

A. Bật các tính năng liên quan

Truy cập Admin.posapp.vn > thiết lập > Menu

Bật thẻ trả trước > lưu lại

B. Tạo quỹ thẻ trả trước

Truy cập quản lý thu chi > danh mục quỹ > thêm mới

Thiết lập như hình bên dưới > ấn lưu

Ta được như hình dưới là kích hoạt tính năng thẻ trả trước thành công

=> CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Last updated