APP - TRUY XUẤT HÀNG HÓA VÀ TỒN KHO

>> Báo cáo truy xuất này chỉ áp dụng cho các Sản phẩm hoặc NVL có tích quản lý kho

Tại giao diện chính của app chọn quản lý kho

Logo, company name Description automatically generated with medium confidence

- Nhấn tồn kho hoặc truy xuất hàng hóa

Graphical user interface, application, table Description automatically generated

Ta sẽ thấy các sản phẩm mà mình nhập kho tại đây về nhập, xuất, trả lại

Graphical user interface, application, table, Excel Description automatically generated

- Ấn vào 1 sản phẩm để xem chi tiết về lịch sử nhập xuất của nó sẽ ra các ngày và lịch sử của Sản phẩm đó > ấn vào ngày cần xem > sẽ thấy chi tiết nhập từng đơn 1

>> Báo cáo truy xuất và tồn kho này chỉ áp dụng cho các Sản phẩm hoặc NVL có tích quản lý kho

>> Chúc các bạn thành công

Last updated