Comment on page

Kết nối ví điện tử (Momo - ZaloPay)

1/ MOMO

Bước 1: Vào website quản trị admin.posapp.vn => Chọn Thiết lập => Chọn Phương thức thanh toán => Chọn MOMO
Bước 2: Điền các thông tin:
+ Partner Code
+ Store ID
+ Website Access Key
+ Website Secret Key
+ Pos Public Key
+ Pos Secret Key
Bước 3: Bấm thêm mới.
Bước 4: Mở ứng dụng PosApp trên máy POS tính tiền => Bấm Đồng bộ

2/ ZALOPAY

Bước 1: Vào website quản trị admin.posapp.vn => Chọn Thiết lập => Chọn Phương thức thanh toán => Chọn ZALO PAY
Bước 2: Điền các thông tin:
+ Name (Tên phương thức thanh toán sẽ hiển thị trên phần mềm PosApp thường đặt là ZALO PAY)
+ App ID
+ Mac Key (Key 1)
+ Callback Key (Key 2)
+ Rsa Public Key
Bước 3: Bấm thêm mới.
Bước 4: Mở ứng dụng PosApp trên máy POS tính tiền => Bấm Đồng bộ
Bước 5: Kiểm tra bằng cách vào màn hình thanh toán đơn hàng, xem đã có phương thức thanh toán chưa.
>> Chúc các bạn thành công