Comment on page

APP - Thiết lập bán hàng

Bước 1: Trong mục Thiết lập trên Ứng dụng PosApp F&B Thiết lập bán hàng
Chọn mục Thiết lập bán hàng
Bước 2: Cài đặt các tùy chọn
Bước 3: Bấm Lưu