Comment on page

APP - Thiết lập menu

HIỂN THỊ MENU
Có các cách hiển thị menu như sau:
Để chuyển qua lại giữa các kiểu menu này ta chỉnh như sau
Thiết lập
Thiết lập bán hàng
Tìm tới dòng hiển thị sản phẩm chuyển qua lại giữa dạng hình ảnh và danh sách
>> Chúc các bạn thành công