APP - NHẬP HÀNG XUẤT HÀNG

1/ ĐƠN NHẬP HÀNG

(đơn nhập hàng để tạo phiếu nhập hàng và chia nhiều lần nhập hàng vào kho ví dụ: tạo phiếu nhập 10.000 Sản phẩm, đợt 1 vào phiếu đó xác nhận 3000 Sp, đợt 2 tiếp tục vào phiếu đó nhập 7000 sp)

Các bước thực hiện:

Tạo đơn nhập hàng (bước này chỉ tạo phiếu thôi, hàng chưa vào kho vì còn bước xác nhận hàng vào)

Tại màn hình chính của app chọn quản lý kho

- Chọn đơn nhập hàng

- Tại đây quản lý các phiếu đã tạo

1 - Chọn dấu + để tạo đơn nhập hàng mới 2 - Chọn đối tác (nếu chưa có đối tác xem cách tạo tại đây) 3 - Chọn dấu + để thêm hàng hóa vào đơn nhập hàng

Tại màn hình thêm sản phẩm

1. Tích vào sản phẩm muốn nhập 2. Chọn đơn vị tính của Sản phẩm (nếu Sản phẩm có nhiều đơn vị tính) 3. Điền số lượng của Sản phẩm muốn nhập 4. Điền giá nhập, nếu Sản phẩm có giá nhập thì tự ăn (sửa giá nhập nếu Sản phẩm giá nhập thay đổi so với giá nhập cũ) 5. Tổng tiền sau khi lấy số lượng x giá nhập của Sản phẩm đó

Khi chọn đủ Sản phẩm cần nhập nhấn "Xác nhận"

- Kiểm tra lại các mặt hàng cần nhập > tạo đơn

- Đơn hàng mới đã được tạo và ở trạng thái đã xác nhận - Nhấn vào đơn hàng mới tạo ở cột bên trái > nhấn "Thêm nhập hàng"

- Điền số lượng mà nhà cung cấp giao (có thể nhập 100 lon chia thành nhiều lần nhập tùy xem nhà cung cấp giao thành mấy lần)

- Ở ví dụ này là 100 lon bà húc chia làm 2 lần nhập, mỗi lần nhập 50 lon

- Bấm xác nhận khi đã chốt số lượng nhập kho

- Như thế ta đã nhập được 50 lon, và kiểm soát thanh toán và số lượng hàng trên phiếu

- Để tiếp tục nhập hàng ta chọn " Thêm nhập hàng" cho đến khi nhập đủ số lượng trên đơn

- Sau khi thanh toán và nhập kho 100% thì đơn hàng chuyển trạng thái hoàn thành

>> Như vậy là hoàn thành đơn nhập hàng mà cho nhiều lần hàng về kho

>> Các phần thanh toán công nợ hay giá nhập tùy thuộc vào mặt hàng bạn nhập kho đã điền giá nhập hoặc phí vận chuyển chưa

>> Chúc các bạn thành công

2/ NHẬP HÀNG

(Nhập hàng là tạo 1 đơn nhập hàng vào kho và số lượng tồn kho của sản phẩm trong đơn sẽ vào kho ngay tức khắc khi nhấn lưu đơn nhập, đơn nhập sẽ không sửa được sau khi lưu, chỉ có thể xóa)

Các bước thực hiện nhập hàng từ App

Bước 1: Tạo đơn nhập hàng

Tại màn hình chính của app chọn quản lý kho

- Chọn nhập hàng

- Tại đây quản lý các phiếu đã tạo

1 - Chọn dấu + để tạo đơn nhập hàng mới 2 - Chọn đối tác (nếu chưa có đối tác xem cách tạo tại đây) 3 - Chọn dấu + để thêm hàng hóa vào đơn nhập hàng

Tại màn hình thêm sản phẩm

1. Tích vào sản phẩm muốn nhập 2. Chọn đơn vị tính của Sản phẩm (nếu Sản phẩm có nhiều đơn vị tính) 3. Điền số lượng của Sản phẩm muốn nhập 4. Điền giá nhập, nếu Sản phẩm có giá nhập thì tự ăn (sửa giá nhập nếu Sản phẩm giá nhập thay đổi so với giá nhập cũ) 5. Tổng tiền sau khi lấy số lượng x giá nhập của Sản phẩm đó

Khi chọn đủ Sản phẩm cần nhập nhấn "Xác nhận"

- Kiểm tra số lượng hàng muốn nhập > tạo đơn

>> Như vậy là hoàn thành đơn nhập hàng mà chi nhiều lần hàng về kho

>> Các phần thanh toán công nợ hay giá nhập tùy thuộc vào mặt hàng bạn nhập kho đã điền giá nhập hoặc phí vận chuyển chưa

3/ XUẤT HÀNG

(Xuất hàng là tạo 1 đơn xuất hàng khỏi kho và số lượng tồn kho của sản phẩm trong đơn sẽ bị trừ kho ngay tức khắc khi nhấn lưu đơn xuất, đơn xuất sẽ không sửa được sau khi lưu)

Xem phiếu Nhập hàng tại đây và làm tương tự với phiếu xuất

Các bước xuất hàng tương tự như nhập hàng

=> Chúc bạn thành công

Last updated