Thiết lập nhà cung cấp - Nhóm nhà cung cấp

(Lưu trữ thông tin Nhà cung cấp trên cửa hàng theo nhóm Nhà cung cấp để quản lý doanh thu, cũng như các phiếu nhập xuất kho)

Bước 1: Tạo nhóm Nhà cung cấp

(Nhóm Nhà cung cấp để phân loại Nhà cung cấp theo nhóm, dễ dàng quản lý và tạo các đơn nhập xuất hàng với Nhà cung cấp )

Truy cập Admin.posapp.vn > Nhà cung cấp > Nhóm Nhà cung cấp > thêm mới > điền tên nhóm Nhà cung cấp > lưu lại

Bước 2. Tạo Nhà cung cấp - ĐỐI TÁC > Nhà cung cấp > Thêm Mới

- Điền thông tin của nhà cung cấp > lưu lại

>> Như vậy là đã tạo thành công 1 Nhà cung cấp trên web để tiến hành nhập xuất hàng xóa

>> Chúc các bạn thành công

Last updated