APP - KIỂM KÊ KHO

(Tác dụng điều chỉnh lại số lượng tồn kho của Sản phẩm về đúng với thực tế do các yếu tố hư hỏng hàng hóa, nhập kho sai,...)

Các bước thực hiện

- Để xác nhận, chỉnh sửa, hay thêm 1 phiếu kiểm kê mới, quản lý các phiếu kiểm kê đã tạo

Tại màn hình chính của app > quản lý kho

Tại mục kiểm kê kho có - Quản lý phiếu kiểm kê ( để xem lại các phiếu mình đã tạo, hủy hoặc xác nhận các phiếu đó để điều chỉnh số lượng hàng trong kho) - Thêm phiếu kiểm kê để điều chỉnh hàng trong kho

A. Thêm phiếu kiểm kê mới

Chọn thêm phiếu kiểm kê

Chọn kho cần kiểm kê > thêm mặt hàng muốn kiểm kê

Tích chọn các mặt hàng > nhấn lưu

Các mặt hàng chọn được thêm vào phiếu kiểm kê trong đó

Ấn vào hình chỉnh sửa trên mỗi sản phẩm ta được

- Số lượng tồn: là số lượng của Sản phẩm trên phần mềm - Tồn thực tế: là lượng hàng mình đếm trong kho thực được bao nhiêu sẽ điền vào đây

Điền xong ấn xác nhận

Sau khi điền xong có thể nhập ghi chú cho từng Sản phẩm sau đó lưu lại

B. Quản lý phiếu kiểm kê

Chúng ta được đưa sang màn hình quản lý phiếu kiểm kê thống kê các phiếu kiểm kê đã tạo và trạng thái của phiếu đó

Phiếu mới tạo sẽ có trạng thái chờ duyệt, để duyệt phiếu mới ấn vào tên phiếu đó

Kiểm tra lại các số lượng cụ thể sau đó xác nhận hoặc hủy bỏ bằng cách chọn dấu 3 chấm trên góc phải màn hình > xác nhận

Trạng thái đơn chuyển qua đã duyệt là các mặt hàng trong phiếu đó đã được điều chỉnh

Để hủy 1 phiếu kiểm kê ta ấn vào phiếu cần hủy > chọn dấu 3 chấm bên phải > hủy

>> Chúc các bạn thành công

Last updated