ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN - THIẾT LẬP CỬA HÀNG MỚI

Có 2 cách để có thể thực hiện thiết lập cửa hàng mới

Cách 1: Thiết lập cửa hàng mới từ Web

pageWeb - Các bước thiết lập cửa hàng

Cách 2: Thiết lập cửa hàng mới từ App

pageApp - Các bước thiết lập cửa hàng

Last updated