Comment on page

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN - THIẾT LẬP CỬA HÀNG MỚI

Có 2 cách để có thể thực hiện thiết lập cửa hàng mới
Cách 1: Thiết lập cửa hàng mới từ Web
Video hướng dẫn các bước thiết lập ban đầu từ web
Cách 2: Thiết lập cửa hàng mới từ App
Video hướng dẫn các bước thiết lập ban đầu từ app