WEB - KIỂM KÊ KHO

(Tác dụng điều chỉnh lại số lượng tồn kho của Sản phẩm về đúng với thực tế do các yếu tố hư hỏng hàng hóa, nhập kho sai,...)

A. Quản lý phiếm kiểm kê

- Để xác nhận, chỉnh sửa, hay thêm 1 phiếu kiểm kê mới, quản lý các phiếu kiểm kê đã tạo

Truy cập Admin.posapp.vn > Quản lý kho > Quản lý phiếu kiểm kê

- Thống kê các phiếu kiểm kê như thêm mới, thêm bằng file excel,...

B. Thêm phiếu kiểm kê

- Có 2 cách để thêm phiếu kiểm kê: Cách 1: Quản lý kho > Thêm phiếu kiểm kê

- Thêm hàng hóa vào danh sách

- Chọn sản phẩm cần kiểm kê, có thể điền luôn số lượng thực tế của Sản phẩm đó tại dòng số lượng tồn kho (như hình ảnh bên dưới em đã điền 100 cho Sản phẩm cà chua)

- Ta sẽ thấy Cà chua được điền sẵn số lượng thực tế và phần mềm sẽ tự tính số lượng chênh lệch giữa số lượng trước kiểm và số lượng thực tế > có thể note ghi chú sau đó lưu lại hoặc lưu và xác nhận

- Nếu ấn lưu thì bạn cần thêm 1 bước xác nhận phiếu kiểm đó , còn nếu lưu và xác nhận mặc định phiếu đó xác nhận luôn

>> Số lượng hàng trong kho đã bị thay đổi do phiếu kiểm kê

Cách 2: Quản lý kho > Quản lý phiếu kiểm kê > thêm mới (cách tạo phiếu này thì có thể kiểm kê kho bằng file Excel)

>> Nếu thêm bằng file Excel cần tải file mẫu về điền số lượng và Sản phẩm cần kiểm >> lưu lại > tải lại file lên và các bước xác nhận như thường >> Cách này vẫn có thể thêm Sản phẩm vào phiếu kiểm kê như cách bên trên

>> Chúc các bạn thành công

Last updated