Quản lý thiết bị trên Web

Bước 1: Trong mục Quản trị ➜ Chọn Quản lý thiết bị

Bước 2: Chọn mục Thêm mới

Bước 3: Nhập thông tin thiết bị bắt buộc như:

- Tên thiết bị

- Tên cửa hàng

- Loại thiết bị:

  1. POS thu ngân: là máy tính tiền đặt tại quầy thu ngân dùng thanh toán hóa đơn và có thể nhận order từ thiết bị order nhân viên (thiết bị PDA).

  2. POS order: là máy tính tiền đặt tại các khu vực khác nhau của cửa hàng cho phép nhân viên thay phiên thực hiện order và bắt buộc kết nối đến máy POS thu ngân.

  3. KDS: là màn hình hiển thị bếp bar danh sách các món nhân viên đã order.

➜ Chọn POS thu ngân

Bước 4: Bấm Lưu

Dãy số và ký tự hiển thị là Device Code dùng để đăng nhập vào thiết bị tương ứng

Last updated