Báo cáo tổng quan chiến dịch CRM

Vào link https://admin.posapp.vn/ > Chọn posapp crm

Màn hình “Tổng quan” hiển thị tổng quan báo cáo các chiến dịch

Ở màn hình này có thể lọc báo cáo theo ngày lựa chọn

Và chọn loại chiến dịch cần theo dõi

Nội dung báo cáo bao gồm: Biểu đồ báo cáo chiến dịch hằng ngày, số tin đã gửi, số người đã nhận, doanh thu, lợi nhuận

=> Chúc bạn thành công

Last updated