Tạo bộ lọc khách hàng

Vào link https://admin.posapp.vn/ > posapp crm

Màn hình khách hàng hiển thị thông tin tất cả khách hàng của quán.

Ở màn hình này có thể tạo bộ lọc Khách hàng để lọc nhóm khách hàng phù hợp với chiến dịch

Hướng dẫn tạo bộ lọc tìm kiếm nhanh

Ở đây bộ lọc để lưu lại các bộ lọc nhanh tìm kiếm

Bước 1: Click button “Tạo bộ lọc” sẽ hiển thị màn hình bên dưới

Bước 2: Thêm điều kiện cho bộ lọc (Ví dụ: Lọc theo giới tính)

Bước 3: Click “Lưu bộ lọc” để lưu bộ lọc

=> Chúc bạn thành công

Last updated