Thiết lập ban đầu
Cài đặt menu theo ngày (App)
Bước 1: Trong mục Thiết lập trên ứng dụng PosApp F&B
Chọn mục Menu
Bước 2: Nhập Tên Menu (Bắt buộc) và mô tả nếu có ➜ Chọn thứ ngày áp dụng
Bước 3: Chọn vào dấu + và chọn các món vào menu
Bước 4: Bấm Lưu ➜ Menu được thêm vào phía cuối
Chọn Thêm menu để thêm nhiều menu theo ngày khác
Copy link