Cài đặt menu theo ngày (App)

Bước 1: Trong mục Thiết lập trên ứng dụng PosApp F&B

Chọn mục Menu

Bước 2: Nhập Tên Menu (Bắt buộc) và mô tả nếu có ➜ Chọn thứ ngày áp dụng

Bước 3: Chọn vào dấu + và chọn các món vào menu

Bước 4: Bấm Lưu ➜ Menu được thêm vào phía cuối

Chọn Thêm menu để thêm nhiều menu theo ngày khác