Kết nối ví MOMO
Bước 1: Vào website quản trị admin.posapp.vn => Chọn Thiết lập => Chọn Phương thức thanh toán
Bước 2: Điền các thông tin:
+ Partner Code
+ Store ID
+ Website Access Key
+ Website Secret Key
+ Pos Public Key
+ Pos Secret Key
Bước 3: Bấm thêm mới.
Các lấy các thông tin điền vào hệ thống PosApp
Bước 1: Đăng nhập tài khoản MOMO cung cấp tại website: business.momo.vn
Bước 2: Chọn mục Tích hợp thanh toán => Tích hợp Website và tích hợp POS => Copy các thông tin tương ứng
Copy link