Kết nối ví ZALO PAY
Bước 1: Vào website quản trị admin.posapp.vn => Chọn Thiết lập => Chọn Phương thức thanh toán => Chọn ZALO PAY
Bước 2: Điền các thông tin:
+ Name (Tên phương thức thanh toán sẽ hiện thị trên phần mềm PosApp thường đặt là ZALO PAY)
+ App ID
+ Mac Key (Key 1)
+ Callback Key (Key 2)
+ Rsa Public Key
Bước 3: Bấm thêm mới.
Bước 4: Mở ứng dụng PosApp trên máy POS tính tiền => Bấm Đồng bộ
Bước 5: Kiểm tra bằng cách vào màn hình thanh toán đơn hàng, xem đã có phương thức thanh toán chưa.
Copy link