Chuyển bàn

Hướng dẫn thao tác Chuyển bàn

Bước 1: Mở bàn cần chuyển

Bước 2: Chọn biểu tượng ➜ Chọn Chuyển bàn

Bước 3: Chọn bàn muốn chuyển

Bước 4: Xác nhận để chuyển bàn