Thiết lập ban đầu
Chuyển bàn
Hướng dẫn thao tác Chuyển bàn
Bước 1: Mở bàn cần chuyển
Bước 2: Chọn biểu tượng
➜ Chọn Chuyển bàn
Bước 3: Chọn bàn muốn chuyển
Bước 4: Xác nhận để chuyển bàn
Copy link