Gộp bàn

Hướng dẫn thao tác gộp bàn

Bước 1: Chọn bàn cần gộp

Bước 2: Chọn biểu tượng ➜ Chọn Gộp bàn

Bước 3: Chọn bàn muốn gộp vào

Bước 4: Bấm xác nhận để gộp bàn