Thiết lập ban đầu
Gộp bàn
Hướng dẫn thao tác gộp bàn
Bước 1: Chọn bàn cần gộp
Bước 2: Chọn biểu tượng
➜ Chọn Gộp bàn
Bước 3: Chọn bàn muốn gộp vào
Bước 4: Bấm xác nhận để gộp bàn
Copy link