Thiết lập ban đầu
Hủy Order
Hướng dẫn thao tác hủy Order
Bước 1: Mở bàn cần hủy order
Bước 2: Chọn biểu tượng
➜ Chọn Hủy đơn hàng
Bước 3: Chọn có để hủy order
Copy link