Tách Order

Hướng dẫn thao tác tách Order

Bước 1: Mở bàn tách order

Bước 2: Chọn biểu tượng ➜ Chọn Tách order

Bước 3: Chọn món cần tách ➜ Chọn Chuyển bàn nếu muốn tách món ra bàn riêng hoặc Thanh toán món riêng