Thiết lập ban đầu
Tách Order
Hướng dẫn thao tác tách Order
Bước 1: Mở bàn tách order
Bước 2: Chọn biểu tượng
➜ Chọn Tách order
Bước 3: Chọn món cần tách ➜ Chọn Chuyển bàn nếu muốn tách món ra bàn riêng hoặc Thanh toán món riêng
Copy link