Thiết lập máy in (App)

Bước 1: Trong mục Thiết lập trên Ứng dụng PosApp F&B ➜ Chọn mục Máy in

Bước 2: Chọn Thiết lập tùy chọn in ➜ Bật hoặc tắt các tùy chọn ➜ Bấm Lưu

Bước 3: Thiết lập máy in hóa đơn và các máy in khác nếu có

Bật nút trạng thái ➜ Chọn máy in, khổ giấy và nhập địa chỉ IP ➜ Bấm Lưu