Thiết lập ban đầu
Thiết lập phòng bàn (App)
Bước 1: Trong mục Thiết lập trên ứng dụng PosApp F&B
Chọn mục Thiết lập phòng bàn
Bước 2: Chọn dấu + để thêm mới:
- Thêm từng khu vực
Nhập tên khu vực Bấm Thêm
- Thêm từng bàn:
Nhập tên bàn Bấm Thêm
- Thêm nhanh
Nhập tên khu vực ➜ Chữ số bắt đầu ➜ Số bàn bắt đầu và kết thúc ➜ Bấm Thêm
Copy link