Thiết lập phòng bàn (App)

Bước 1: Trong mục Thiết lập trên ứng dụng PosApp F&B

Chọn mục Thiết lập phòng bàn

Bước 2: Chọn dấu + để thêm mới:

- Thêm từng khu vực

Nhập tên khu vực Bấm Thêm

- Thêm từng bàn:

Nhập tên bàn Bấm Thêm

- Thêm nhanh

Nhập tên khu vực ➜ Chữ số bắt đầu ➜ Số bàn bắt đầu và kết thúc ➜ Bấm Thêm