Thiết lập ban đầu
Thiết lập trạng thái đơn hàng (App)
Trong mục Thiết lập trên ứng dụng PosApp F&B
Chọn mục Trạng thái đơn hàng ➜ Thêm trạng thái hoặc chỉnh trạng thái hiện có.
Copy link