Thiết lập ban đầu
Thông tin cửa hàng (App)
Sau khi tạo tài khoản sử dụng phần mềm PosApp, bạn có thể chọn mục Thiết lập để bắt đầu các thiết lập cơ bản

1/ Thay đổi thông tin cửa hàng

Bước 1: Chọn vào tên quán để thay đổi các thông tin như: Mật khẩu, Tên quán, email, số điện thoại, địa chỉ
Bước 2: Bấm Cập nhật

Copy link
On this page
1/ Thay đổi thông tin cửa hàng