Thông tin cửa hàng (App)
Sau khi tạo tài khoản sử dụng phần mềm PosApp, bạn có thể chọn mục Thiết lập để bắt đầu các thiết lập cơ bản

1/ Thay đổi thông tin cửa hàng

Bước 1: Chọn vào tên quán để thay đổi các thông tin như: Mật khẩu, Tên quán, email, số điện thoại, địa chỉ
Bước 2: Bấm Cập nhật